• theater with red seats

    מלגות מצוינות בתיאטרון

    ההרשמה למלגות בתחום משחק התיאטרון לשנת הלימודים 2021-22 הסתיימה!

מפעל המלגות של קרן התרבות אמריקה-ישראל מעודד ומטפח אמנים צעירים ומוכשרים באמצעות מלגות לימודים, מזה למעלה מ-65 שנה. מלגות המצוינות (ע”ש שרת לשעבר) שמספרן מוגבל, מוענקות למועמדים שהוכיחו יכולות יוצאות מן הכלל באודיציות שעורכת הקרן. הזוכים במלגות הקרן נעזרים בהן למימון שכר הלימודים ולהעמקת הידע התיאורטי והמעשי שלהם בעולם התיאטרון.

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הקרן אינה מציעה מלגות בתחום התיאטרון עד הודעה חדשה. במידה ותוחלט פתיחה מחדש של מלגות המצוינות בתחום התיאטרון, הודעה רשמית תופץ למוסדות הלימוד הרלוונטיים.

לשאלות ולפרטים נוספים, אנא פנו אלינו במייל: [email protected]

מלגות מצוינות בתיאטרון